Aktualności

RODO - klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, Od 25 maja 2018r. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 o ochronie danych (RODO), czyli ogólne rozporządzenie unijne, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w UE. W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego wprowadzamy zmiany do regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM?. Poniżej przedstawiamy Państwu w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane: Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która powierza dane swoich członków (właścicieli lokali) Zespołowi Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM? z siedzibą w 25-364 Kielce, przy ul. Wojska Polskiego 6/6, 25-364 Kielce, o numerze NIP 657-11-62-236. Wspólnota mieszkaniowa na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. powierza zarządzanie nieruchomościami Zespołowi Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM?. Powierzenie danych przez wspólnoty innym podmiotom przetwarzającym odbywa się na mocy Art. 28 RODO. Tym samym Zespół Wspólnot Mieszkaniowych staje się Procesorem danych osobowych właścicieli lokali. Kontakt z Administratorem danych Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, lub o ich o usunięcie. Do kontaktu z administratorem służy adres e-mail: biuro@zwm-kielce.pl Zakres przetwarzanych danych Administrator na mocy Ustawy przetwarza Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer księgi wieczystej, numer telefonu oraz adres e-mail. Administrator Danych przetwarza tylko i wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań Zarządcy Nieruchomości. Cel przetwarzania danych Cel przetwarzania danych w Zespole Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM? określa Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r . oraz stosowne umowy powierzenia danych zawarte pomiędzy Wspólnotą a Zarządcą Nieruchomości. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu prowadzenia listy właścicieli lokalów, dokonywania naliczeń i rozliczeń, wykonywania zadań zarządcy nieruchomości określonych w umowie pomiędzy zarządcą nieruchomości a wspólnotą mieszkaniową, która powierza zarządzanie nieruchomościami wspólnymi Zespołowi Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM?. Podstawa przetwarzania danych Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty jest Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r . Podanie danych członków wspólnot jest obowiązkowe (wynika z zapisów w/w Ustawy o własności lokali), które są warunkiem zawarcia umowy powierzenia zarządzania nieruchomościami pomiędzy Wspólnotą a Zespołem Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM?. Brak dostępu Zarządcy Nieruchomości do danych osobowych członków wspólnot uniemożliwia zawarcie umowy z Zarządcą Nieruchomości. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i/lub organizacji międzynarodowych. Okres przechowywania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych warunkuje czas trwania umowy o powierzenie zarządzania nieruchomością wspólną pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a Zespołem Wspólnot Mieszkaniowych ?MBM? . Okres ten może być wyrażony na czas określony lub nieokreślony. Dane mieszkańca, będą przetwarzane przez okres trwania umowy pomiędzy wspólnotą a Zarządcą Nieruchomości. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu ? realizującym w naszym imieniu działania wynikające z zadań zarządcy nieruchomości, w zakresie prowadzenia listy lokatorów, usług naliczeniowych oraz rozliczeniowych (min. Naliczania czynszów, rozliczania finansowego opłat) oraz w związku z wykonywaniem przeglądów kominowych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz windykacji należności. Prawo zgłoszenia sprzeciwu Każdej osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu ma prawo do ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy) oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych (art. 21 RODO) w celach marketingowych lub przekazania tych danych innemu administratorowi. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).