Oferta

Przedstawiamy pakiet usług, jaki Zespół Wspólnot Mieszkaniowych „MBM” oferuje w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną:

 1. Reprezentowanie Wspólnoty
 2. Obsługa prawna
 3. Obsługa księgowa
 4. Obsługa administracyjna
 5. Obsługa techniczna nieruchomości
 6. Konserwacja instalacji
 7. Utrzymanie czystości

 

1. Reprezentowanie Wspólnoty

 • Na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • W stosunkach pomiędzy właścicielami
 • W stosunkach pomiędzy innymi wspólnotami i jednostkami organizacyjnymi

do góry

2. Obsługa prawna

 • Reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • Egzekwowanie gwarancji udzielonych przez wykonawców dotyczących części wspólnych nieruchomości
 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty
 • Opracowywanie pism do organów administracji państwowej i samorządowej
   

do góry

3. Obsługa księgowa

 • Przeprowadzenie czynności w sprawie nadania wspólnocie numeru NIP, REGON
 • Otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu z nieruchomością wspólną
 • Rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli
 • Pobieranie i windykacja pożytków dla wspólnoty
 • Przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
 • Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń (do Urzędu Skarbowego)
 • Sporządzanie (po zakończonym kwartale) szczegółowych analiz za media komunalne, zaliczki funduszu remontowego
   

do góry

4. Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz aktualizacja wykazu lokali, właścicieli i najemców
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów i ubezpieczanie budynków (istnieje możliwość negocjacji korzystnych pakietów dodatkowych takich jak: ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia OC dla wspólnot)
 • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wypełnianie wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych z pomocy społecznej i innych
 • Przygotowanie w oparciu o kalkulację kosztów propozycji wysokości stawek zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomością wspólną i funduszu remontowego
 • Nadzór nad realizacją uchwał
 • Spotkania z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnymi właścicielami
   

do góry

5. Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (wykonawstwo przez firmy posiadające stosowne uprawnienia)
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Przygotowanie dokumentów do przetargu
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację , odbiór tych prac
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy oraz kontrola ich prawidłowego zamontowania za kwotę ustaloną z Zarządem Wspólnoty
 • Doradztwo w zakresie kompleksowego remontu mieszkań oraz wydawanie zgody na jego przeprowadzenie
   

do góry

6. Zakres czynności objętych konserwacją instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej oraz konserwacją ogólnobudowlaną

 • Utrzymanie szczelności pomp cyrkulacyjnych i obiegowych, wszystkich połączeń na rurociągach oraz podejścia do grzejników
 • Utrzymanie drożności instalacji w budynku i kanalizacji zewnętrznej do pierwszej studzienki na zewnątrz budynku
 • Usuwanie zapowietrzeń grzejników, instalacji c. o., wymienników ciepła, pionów i rozdziału poziomego
 • Zlecanie regulacji instalacji c.o. i likwidacja niedogrzania lokali na skutek nieprawidłowego rozdziału czynnika cieplnego
 • Kontrola temperatur i ciśnienia czynnika grzewczego
 • Czyszczenie filtrów i odmulaczy raz na dwa tygodnie
 • Zabezpieczanie instalacji przed zamarznięciem
 • Naprawa zaworów czerpalnych w pomieszczeniach ogólnego użytkowania
 • Konserwacja i obsługa urządzeń pomiarowych poboru wody
 • Przeprowadzanie odczytów ilości zużytej wody
 • Utrzymywanie w pełnej sprawności instalacji i urządzeń technicznych w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych
 • Uruchomienie instalacji c.o. przed sezonem grzewczym i zabezpieczenie na sezon letni.
 • Usuwanie awarii i zabezpieczanie urządzeń przed zniszczeniem
 • Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej w budynku i na odcinku należącym do utrzymania sprawności oświetlenia wejść do budynku, klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń pralni itp.
 • Dokonywanie oględzin instalacji i urządzeń elektrycznych, czynności diagnostycznych, konserwacyjnych przywracających sprawność eksploatacyjną instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Usuwanie awarii i zabezpieczenia przed zniszczeniem
 • Zlecanie wykonania rocznych przeglądów gazowych ( zgodnie z prawem budowlanym) zakończonych protokółami
 • Usuwanie drobnych uszkodzeń, przywracanie właściwej funkcjonalności, estetyki budynków i ich otoczenia
 • Zlecanie (do końca kwietnia) rocznego przeglądu budowlanego (zgodnie z Prawem Budowlanym)
 • Zabezpieczanie włazów przy wejściach na dach
   

do góry

7. Utrzymanie czystości w zakresie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, strychów, terenów zielonych i utwardzonych nawierzchni wokół budynku

 • Codzienne sprzątanie klatek schodowych, piwnic, terenów zielonych wokół budynków i w altankach na śmieci
 • Utrzymanie w należytym porządku ciągów pieszo-jezdnych, czyszczenie opasek i krawężników oraz pielęgnacja terenów zielonych i żywopłotów według potrzeb
 • Usuwanie opadających liści i skoszonej trawy
 • Dbałość o estetykę obsługiwanych obiektów
 • Odśnieżanie terenów utwardzonych oraz dróg dojazdowych do budynków (według potrzeb)dbałość o tablice informacyjne na klatkach schodowych
 • Sprzątanie klatek schodowych zgodnie z grafikiem
 • Mycie balustrad, drzwi wejściowych do klatek schodowych, lamperii i okien zgodnie z grafikiem
 • Zakup środków czystości, żarówek, piachu do posypywania dróg i chodników itp.
 • Wywieszanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych, doręczanie zawiadomień o wymiarze opłat itp.
 • Dokładne warunki utrzymania czystości konsultowane są odrębnie dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej z jej Zarządem
   

do góry

Przedstawiony powyżej pakiet usług jest pakietem podstawowym, oferowanym przez NAS jako Zarządcę nieruchomości wspólnej. Zakres usług jak i wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od indywidualnych potrzeb, preferencji, i powierzchni Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej.
 

W celu przedstawienia kompleksowej oferty oraz poznania oczekiwań Wspólnoty prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu spotkania.