Oferta

Poniżej przedstawiamy pakiet usług, jaki oferujemy dla Państwa w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Poniższa oferta jest podstawowym pakietem oferowanym przez naszą firmę. Zakres wykonywanych usług oraz ich cena będzie zależeć od indywidualnych potrzeb oraz powierzchni nieruchomości. W celu omówienia kompleksowej oferty i przedstawienia Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu spotkania.

Reprezentowanie Wspólnoty

 • Na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • W stosunkach pomiędzy właścicielami
 • W stosunkach pomiędzy innymi wspólnotami i jednostkami organizacyjnymi

Obsługa prawna

 • Reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • Egzekwowanie gwarancji udzielonych przez wykonawców dotyczących części wspólnych nieruchomości
 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty
 • Opracowywanie pism do organów administracji państwowej i samorządowej

Obsługa księgowa

 • Przeprowadzenie czynności w sprawie nadania wspólnocie numeru NIP, REGON
 • Otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu z nieruchomością wspólną
 • Rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli
 • Pobieranie i windykacja pożytków dla wspólnoty
 • Przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
 • Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń (do Urzędu Skarbowego)
 • Sporządzanie (po zakończonym kwartale) szczegółowych analiz za media komunalne, zaliczki funduszu remontowego

Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych oraz aktualizacja wykazu lokali, właścicieli i najemców
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów i ubezpieczanie budynków (istnieje możliwość negocjacji korzystnych pakietów dodatkowych takich jak: ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia OC dla wspólnot)
 • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wypełnianie wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych z pomocy społecznej i innych
 • Przygotowanie w oparciu o kalkulację kosztów propozycji wysokości stawek zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomością wspólną i funduszu remontowego
 • Nadzór nad realizacją uchwał
 • Spotkania z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnymi właścicielami

Obsługa techniczna

 • Obsługa techniczna nieruchomości
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (wykonawstwo przez firmy posiadające stosowne uprawnienia)
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Przygotowanie dokumentów do przetargu
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację , odbiór tych prac
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy oraz kontrola ich prawidłowego zamontowania za kwotę ustaloną z Zarządem Wspólnoty
 • Doradztwo w zakresie kompleksowego remontu mieszkań oraz wydawanie zgody na jego przeprowadzenie

Czynności konserwacyjne

 • W przypadku zlecenia przez Wspólnotę Mieszkaniową czynności objętych konserwacją instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej oraz konserwacją ogólnobudowlaną – nadzór nad jakością i prawidłowością wykonywanych usług.
 • Możliwość indywidualnej negocjacji warunków oraz zakresu czynności z wybraną przez Wspólnotę Mieszkaniową firmą konserwacyjną.

Utrzymanie czystości

 • W przypadku zlecenia przez Wspólnotę Mieszkaniową czynności związanych z utrzymaniem czystości w zakresie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, strychów, terenów zielonych i utwardzonych nawierzchni wokół budynku mieszkalnego – nadzór nad jakością i prawidłowością ich wykonawstwa.
 • Możliwość indywidualnej negocjacji warunków oraz zakresu czynności z wybraną przez Wspólnotę Mieszkaniową firmą sprzątającą.Kontakt